Verhäölke 7

Dinsdaag 4 december 2012

Ik kiék nao de giraf en ‘t kuúke. Ze danse. D’r zien vuuël giraffe en ik kiék gaer nao eur, vind ‘t prachtig wie eur köp op de lange nekke ein eige gesprek liéke te veure terwiel ein stök liëger ‘t werkelikke gesprek geveurd wuurt, pilskes waere gedrônke. D’r zien zoëvuuël giraffe det ik mich aafvraog of d’r ein groep in d’n optoch is gewaes mit lange nekke.

De giraf en ‘t kuúke dreie röstig umein haer, de umgaeving is vergaete. ‘t Is eine menkes giraf en ein vruikes kuúke. ‘t Kuúke prik de giraf in de kael, hae veult ‘t neet. Ein indje vaerder zit eine pinguïn, ik zeen ouk eine lieuw en eine zebra. ‘t Is einen dierentuin, en det beschrief de Vastelaovend good. Einen dierentuin. ‘t Kuúke kiek mich opens aan, ‘t kiek neet blie, en ik besef det ik mit einen dômme grijns nao d’n dans tösse giraf en kuúke heb staon kiéke. Eine paringdans waarschienlik.

Ik kiék weg, naeve mich steit eine kapitein. Ik höf mien glaas en zeg: “Ahoy schipper.”