Vakzjurie Leedjesaovend stelt zich veur

Donderdaag 17 september 2015

De leeje van de vakzjurie stelle zich gaer aan ôg veur:

Rene Oostdam
Veur ‘t (wievuuëlste?) jaor bin ik bezig mit ‘t program van ein nieje edisie van D’n Blauwe Zaoterdaag, aktief mit de variététheatergroep Neutjesrang en op de ein of andere wiéze betrokke beej de jaorlikse leedjesaovend van Jocus. Det waas waal genôg euver mich, ‘t same mit ôg zjurere van de nieje vastelaovesleedjes is netuurlik vuuël belangriéker veur idderein dae van joeks en jen helt. Vanaaf ‘t ‘zjuriestoolpluusj’ wins ik ôg, de zengers en schriévers eine tôffe aovend! Enne.. WieS BlauW!

Leta Thissen-Bell
Euver eine gas waeke zal ik mien CD gaon opneeme. Laif in poppodium Grenswerk mit mien eige ensemble en vuuelal zelf geschreeve werk. Toch kwaam ik via einen umwaeg oét beej de meziék. De meziék dae noow mien laeve op biézôndere wiés domineert.

‘t Is namelik de dans, de dans löp as eine roëje draod door mien laeve. Nao mien middelbare schoël bin ik gaon studeere aan de Amsterdamse Hoëge Schoël veur de Kunste. Wie ik truuk kwaam in Venlo bin ik les gaon gaeve beej Dorris Titulaer en bleef ouk zelf danse. In daen tiéd kwaam ouk ‘t zinge op mien paad. Ik noom deil aan ‘t Venloos Songfestival in 1993 en geliék daonao aan Jocus´ Leedjesaovend. Mien iërste inzending ´D´n daag van morge'(teks en meziék Guus Timmermans) woort geliék nummer 1. Det waas ein moei begin van einen ônvergaetelikken tiéd. Vuuël nummers heb ik beej de winnende veer gehad. Same mit Hay Smeets en later mit Robert Bouten  trok ik door de stad en genoot van alle buuns wao weej stônde. Mien meis biézôndere leed is ôngetwiefeld ‘Ik blief beej dich’. Uniek um mit zô’n braekbare ballade de vastelaovend kleur te meuge gaeve. Al jaore bin ik weg van ‘t vastelaovesteniél, toch vraoge minse mich idder jaor weer: duisse weer mei? Dit jaor kin ik oprech jao zegge aevel waal vanaaf ein andere plaats.

Bas Clabbers
As kleinen blaag ging ik al nao de meziékschoël en ik heb dao wies mien 16de jaor trompet liëre speule. Daonao heb ik Venlo verruuld veur die andere moeie Maasstad Rotterdam um dao aan ‘t conservatorium ‘t vak te liére. Ouk heb ik in daen tiéd in verschillende orkeste gespeuld. Mien Master Trompet heb ik gevolg in Arnhem, waobeej ik ouk Jazz-trompet en compositie volgde. Nao ôngeviër tiën jaor as dirigent gewerk te hebbe, bin ik in 2011 aan ‘t Antwerps Keuninklijk conservatorium de houfvakke compositie en analyse as Master gaon studere. In 2014 heb ik dees mit “groëte ônderscheiding” aafgeslaote. Noow werk ik as dirigent en componis. Zoëwie geej al heb begrepe, dreit ouk beej mich alles um meziék. Ik bin dan ouk ziër beniéd nao de leedjes van vanaovend en wins iddere deilnemer, maar ouk de Hofkepèl en Jocus vuuël sukses! Gaef gaas en laot gaon dae wage!

Loes Hermans
Ik bin 34 jäörkes jônk en woën al inkele jaore same mit miene vrind Rob Rutten en zien 2 prachtige kinder. Maar 2,5 maond geleeje is ôs gezin compleet gemak mit (oéteraard veur ôs) ‘t moeiste menke van Venlo. Mit ein ‘kallebeske’ as mooder en eine ‘stadsumrooper’ as vader is de vastelaovend mich mit de paplaepel ingegaeve! As kleine blaag heb ik jaorelang mit de Olienäötjes op minnig bühne meuge staon, zoë ouk beej Jocus Toekôms wao ik mit de vastelaovesdaag dök in de Knibbel te vinde waas.Op iets aldere laeftiéd had ik de iër mei te meuge doon beej de Venlose Revue, maar op de planke staon heb ik gaer ingeruuld veur ‘t regelwerk achter de scherme. Nao inkele jaore bestuursfuncties beej de Stichting Herfshane te hebbe bekleid, heb ik sinds 3 jaor de iërvolle taak um de programmering van de Boétegewoëne Boétezitting te meuge verzörge. Zinge kin ik neet, maar meziék make doon ik erg gaer; al zô’n 20 jaor beej ôs eige (dit jaor jubilerende) Venlose Fanfaar. Boéte ‘t fiepe op de Saxofoon draag ik ouk dao gaer mien steinke beej aan zake die georganiseerd of geregeld môtte waere.

Jan de Rijk
Vanaaf begin jaore tachtig bin ik al bezig mit ‘t schriéve  en zinge van vastelaovesleedjes. Nao jaorelang mit Hannelore te hebbe gezônge bin ik mit Petra Houben gaon zinge. Hannelore bleef de tekste schriéve en ik teikende veur de meziék. In ‘t begin hebbe weej ouk vuuël in Bliërick gezônge. “Zoë vruug in Fibberwari” en “Blief wiese bis” zien waal de bekindste Bliërickse leedjes. In Venlo hebbe weej ônder andere ouk leedjes gezônge van Wim Roeffen die door Hannelore van tekste woorte veurzeen. Te neume zien “D’n leeve” en “D’n brave” en ein kralletoer van leedjes.(Vastelaoves) meziék is nog altiéd hiël belangriék veur mich, want meziék mak ‘t laeve riék.

Hanneke Suilen-Hendriks
Meziék is mien laeve. Nao hobo gestudeerd te hebbe in Mestreech, en nao in verschillende groëte Nederlandse symfonie orkeste gespeuld te hebbe (as remplaçant), bin ik hobo-les gaon gaeve aan de toenmalige st. kunstzinnige vorming in Venlo. Op dit moment werk ik beej de ônderwies-stichtinge Kerobei en Fortior as baoveschoëlse coördinator cultuuredukasie, en ouk coach en begeleid ik minse op van allerlei andere terreine.
Naevebeej run ik same mit miene man  “SUILEN & SUILEN, coaching op maat voor musici” waorin weej mit musici aan de slaag gaon um eur vreej te laote musicere en waal vanoét eur eige, authentieke instelling. Ik vind ‘t biezônder leuk in de zjury te meuge plaatsneme en geneet van alle moeie en talentvolle zengers en zengeresse.  Heej meug Venlo mit rech hiël erg gruuëts op zien !

Joyce van den Ham
Gebaore woord ik 22 jaor geleeje in Venlo en woën noow in Belfeld. Ik zing, speul piano en gitaar, en bin sinds mien 15de bezig mit ‘t schriéve en make van meziék, zoëwaal ingelstalig maar ouk nederlands en dialek. Begin dit jaor heb ik ein single mit videoclip oétgebrach genaamp "wie gaer" waodoor ik vervolges op ‘t Zomerparkfees in ôs Venlo heb gespeuld mit mienen eige band, dae ik sinds kort heb. Der is mich dit jaor van alles euverkômme op ‘t gebied van meziék: zoë heb ik mit ein door mich geschreve Nederlands leedje beej 3FM Giel Beelen en beej Radio 538 gestaon, en bin ik same gaon werke mit pianist Jan Vayne.
In mien dagelijks laeve werk ik op ein activiteite-centrum mit minse mit ein NAH, en daolangs gaef ik zangles aan kinder. Al ein aantal jaore op rie heb ik meuge zjurere en op meuge traeje beej verschillende evenemente van de venloose vastelaovend. Ik vind ‘t leuk um ouk dit jaor weer in de jury te meuge zitte en bin beniejd waat Venlo ôs dit jaor geit bringe! Ik wins alle 11 leedjes vanaovend kei vuuël succes!

Jan Hagens
As gruuëtse Venlose jông bin ik opgegreujd aan de Maagdenberg. Thoés waas ‘t humor en meziék waat de klok sloog:  Miene pap waas drummer en mien mam zông de gansen daag de echte Venlose leedjes. Ik bin gelökkig getrouwd mit Gerry en weej zien bliéj mit ôs  2 kinder Roy en Nens en 2 kleinkiendjes Julie en Djay. Umdet ik meistal gooje zin heb, zing ik de gansen daag. Vanaaf mien 10e jaor speul ik gitaar en banjo en heb ik in diverse bandjes gespeuld.  Nao haos 25 jaor Hofkepèl en Mixx vônd ik ‘t tiéd, det de jeug de “Glorie van ‘t Jocusriék” euver noom. Waal bliéf ik verbônde aan de Venlose Coverband Midway Special. Mien bôttram verdeen ik beej de Hermandad, wao ik werk as specialis. ‘t Zien van zjurielid beej Jocus vind ik ein geweldige iër !

Sef Maaskant
Ik bin gebaore in Venlo Zuid en woën noow in Velde. Ik bin einen echte vastelaovesvierder, dae op miërdere frônte invölling guf aan de Venlosche Vastelaovend. As teksdichter van vastelaovesleedjes bin ik in Venlo same mit ziene meziékschriéver Jan Jaocobs ein paar kiër in de priéze gevalle. Mit as hoëgtepunt ‘t winne van ‘t LVK in 1992. Al miër dan tiën jaor zjureer ik vastelaovesleedjes, beej de Jocus en ‘t LVK. 

Marinho Peters
Veurman en leedjesschriéver van Vastelaovesband Linke Mik en de poprock formatie LoneRoadStation. Dit jaor môch ik de iër vervölle um twië kiër ‘t Zomerparkfeest te staon. In ôs iërste Vastelaovessezoen hadde weej mit Linke Mik al eine volle agenda. Vaerder bin ik werkzaam as theater/drama docent veur allerlei instellinge en schoële. Daonaeve bin ik werkzaam as regisseur beej Stella Duce. Dit vak heb ik meuge liëre op de Theaterschoël die ik eine gas jaor geleeje aafgerond heb. In dees periode leep ik stage beej de Venlosche Reveu en ‘t Volkstheater Frans Boermans, beide as assistent regie. Later moch ik auk ein rol vervölle beej ‘t Volkstheater in ‘t stök “De Floddergats”. As klein jungske leep ik al mei mit de Vastelaovend. Ik waas auk jeugdprins beej De Wien  en later kreeg ik de vraog van Abbie Chalgoum um in 2012 ziene Adjudant te waere beej De Vaegers. Auk bin ik muziekcaoch beej Stichting HerfsHane. Heej help ik de kinder mit ‘t schriéve en oétveure van eur eige gemakde Vastelaovesleedjes.

Christel van Rijn
Christel is gebaore en getaoge in Venlo en haet 2 kiër de houfrol gespeuld in de Venlose Revue van Frans Boermans (‘Merieke’ in ‘Huzareslaaj’ oét 1989/90 en ‘Fientje’ in ‘Waat ennen tied 2 ‘ in 1999/2000). In 2016 duit Christel opniej mei mit de Venlose Revue. Miër as 10 jaor de vaste zangeres van Jocus Hofkepel/ Mix gewaes, o.l.v. Sef Gubbels. ônderdeil van ‘t kwartet ‘de Kammeräödjes’ gewaes wies 2002. Haet miërdere kiere op de Jocus Leedjesaovend gestaon en gewônne (oa.’Höf de glazer in de lôch’ en ‘As ‘t Aovend is’ mit Quinn en Hay, ‘Ein Jaor’ mit Bart Houtermans.) Gezônge op verschillende Vastelaoves-CD’s tösse 1990 en 2008 en op CD ‘Petje Aaf’ mit Frans Boermans-leedjes. Korte tiéd zangeres gewaes beej de party-band ‘ApartY’ o.l.v. Wim Naus in 2000 en zangeres beej de Duitse schlagerband ‘Immerklem’ gewaes in 2009. Verschillende kiëre op ‘t LVK meuge staon mit: ‘De Kammeräödjes’, ‘Bart Houtermans’, Paul Jean Jessen en ‘W-Dreej’. Vanaaf 2002 mit Hay Wilders en Quinn Warmerdam zangeres van W-Dreej en in 2010, 2011 en 2012 winnaer van ‘t LVK. Christel haet jaorelangk gezônge in vastelaovesslingers op Jocuszittinge. In 2002/2003 is Christel lid gewaes van Jocus Joekskemissie.

Lambaer Kuijpers
As veurzitter van de vakzjury is Lambaer Kuijpers zô’n bietje de overall-coordinator van de telling op de leedjesaovend.